18 февруари 2018 г.

За разпространение Християнството сред гърците

Г.С. Раковски за разпространение Християнството сред гърците из глава - "Повествователни разборни доказателства, че българите са имали писменост и книжнина преди кръщението преславскаго двора, и че те не се кръстили от гърците, нито св. наше писание е превод от гръцки, и проч."

"Павел е тръгнал заедно с Варнава от Дамаск и в Aнтиохия се отделя от него и заедно със Сила отива по Сирия и Киликия да проповядва Христовата наука, всякоги начинающ проповедта си от своите единородни евреи… Минали през Фригия и Галатската страна (в Мала Азия), без да проповядват. Оттамо минали и Мисия (в Мала Азия) и дошли в Троада. Там Павел видял видение, че някой си мъж македонянин го звал да иде в Македония да ги спаси. От Троада отишли в Само-Тракия – а оттамо във „Филиппусь, ниже ест пьрвий градъ части Македоний”. Там седели няколко дни и проповядвали. И по тях места имало юдейски сонмища (съборища) и Павел от тях е започнал и тамо.
Павел Сила са били запирани (затворени) във Филипи, по поощрението ма юдеите, но после са ги пуснали поради римското гражданство, кое са имали. Оттамо е отишъл Павел с дружината си в Солун, минавш през Амфипол и Аполония, де е имало юдейско съборище, и проповядвал им по обичая си… тамошните братя ги изпроводили нощта оттамо в Берия (Верея), де пак започнали пренията си с юдеите и покръстили много от тях и от язичниците. Юдеите направили и тамо смущение и тъй братята отпустили Павла да иде на Поморието (Морея), а Сила и Тимотей останали тамо. Съпроводниците Павлови го съдружили до Атини и оттамо донесли от него заповест до Сила и Тимотея да идат и тии при него.
Забележка. Всяк види чак кога е отишъл Павел между гърците! А до него време ни един от посланиците (апостолите) не е ходил между им, нити реч се говори за тях! Павел е говорил в съдовището на Ариос Пагос, кое римската власт не беше съвсем уничтожила и кое нямаше някоя си изпълнителна власт. Додето е Павел говорил за божеството въобще, съобразающ се с технаго неведомого бога, тии са го слушали, но щом е казал за възкресението от мъртвих Исусово, тии са почнали да го ругаят и не са щели веки да го слушат. Какъв е успех имало ходенето Павлово в Атина е познато, т.е. че той тамо не е можал, както в Македония, да състави братства – черква, но кръстил е само едно лице. Коя е била причина того ние щем говори по-долу о тому обширно.
От Атини Павел е отишъл в Коринт и тамо е седял няколко време. А то е било в същата повременност, когато Клавдий беше изпъдил юдеите от Рим, от коих е найшал доста тамо и почнал е да им проповяда и да обърне няколко си в християнството. В Коринт са нашли Павла, Сила и Тимотей, дошавши от Македония, и седели тамо лето и месеци шест и успели са доста…
В появлението на християнството кумиропоклонството беше достигнало в най-голямото си заблуждение в Гърция. Във всеки град капищата изобилстваха и във всяко капище кумири безбройни въздигнати славеха се от тогавашните гърци за богове и тържествено им се принасяха жертви въобще от народа и от учените им. Сократ и Платон не са били изключени от това заблуждение със сичката им мъдрост, коя им се отдава. Тии же многажди са жертвували тем ръкотворним богам! Множество жреци и служители по капищата живееха и препитаваха се от това кумирско богослужение. А кумиротворителите търгуваха и печелеха от това художество и хранеха множество семейства, както и търговците, които донасяха мраморите, и человеците, които ги изкопаваха от земята и проч. Може се каза, че повечето от гърците живееха от това занятие. Освен тия приуготовителите за празниците и сборищата, които са творили в чест и слава тям богам, изпровождаемите ежегодишно пълномошни поклоници по Делфийкий храм и другаде, приносите от гадалищата, чрез които лъстяха и вънкашните околошни народи да им приносят сребро и злато и проч. Като съобрази сичките тия человек с местоположението на тогавашната Гърция и с производите й, които е можала да извози, неразвитието в земеделието, ползата же, която е можала да има от вънкашната си търговщина, лесно може да приемне, че почти сичка Гърция е живяла от това кумирослужение, т.е. била е направила нея вяра за оръдие препитания си и умножение народности си…
Средствата же на тогавашната им пропаганда елинизма са били лъжовните гадалища, сборищата и игрите, творими в чест богам, де са се стичали множество богати варвари названи от тях. Там са давали чест гражданства, като им са сплитали лъжовни и мечтайни родословия, че уж тии си теглили родопоколенията от Евмолпа или от Ираклея и проч., лица баснословни. А то е било сичко за парите им! Коринт по развратността си привличал най-много такива богати и който е влизал в него град, мъчно е можал всеки да се възвърне в отечеството си! …
В такова положение е била тогашна Елада, когато е отишъл посланик Павел в Атини и е искал да проповяда Христовата наука.
Всяк здравомислящ человек може да разсъди било ли е възможно да има някой си успех в тях времена Павел с едно ново вероизповедание, каквото е християнството, против толкова лични и общи интереси и против вкоренения от толкова векове фанатизъм народа! … Ето истината защо гърците не приемнаха Христовата наука в тях времена, но много късно, и то се пак чрез евреите."

Из "Ключ болгарскаго язика" 1865 г.

15 февруари 2018 г.

Българи и македонци

Ако ние българите имаме най-близки братя или братовчеди на Балканите, то това са македонците. Мисля по този въпрос няма спор...
Първо, езикът ни е еднакъв и най-вече граматиката. Тази граматика, се различава от граматиката на "славянските" езици. Писано е по този въпрос, а и аз съм писал преди няколко години.
Второ - историята ни е обща, като регион - Балканите, и второ, история с много общи герои, исторически събития и т.н.
Общ е и етническият ни произход, и той е такъв от най-дълбока древност, а не от времето на Средновековието, и това е също важно да се разбере.
И българи и македонци са в основната си част наследници на старото балканско население, от преди Христа, което може да наречем и трако-пеласгийско и илирийско и по още няколко начина...
Това, което ни разделя днес е следното... Първо, безумната теория за тюркско-монголския произход на прабългарите. Тази теория е наистина безумна, защото т.нар. прабългари не са друго, освен роднини на същото това балканско население, живели от северната страна на Дунав. Щом от едни истински траки, скити или славяни историческата наука успя да направи тюрки-алтайци, с далечен азиатски произход, значи в историческата наука всичко е възможно... За съжаление.
Т. нар. прабългари идват от земи, от Северното Черноморие, където още от дълбоката античност живее тракийско (разбирай сродно на балканското) и скитско (разбирай сродно със славянско) население. Така, както части от тракийския етнос в древността се заселват в Мала Азия и по-нататък, достигат чак към Иран и Индия, така се заселва и на север, достигайки чак до Северно море, още в хилядолетието преди новата ера. Този процес продължава и през Античността, повече по политически, отколкото по икономически причини. Това е бягството на големи групи балканско население на север под настъплението на Римската империя на Балканите. Това е дълъг процес който продължава няколко столетя. Имаме подобни примери и през Средновековието и през Възраждането ако щете (например преселването на бесарабските българи в Русия).
По времето на Римската империя много тракийски племена, със своите предводители преминават на северната страна на Дунав, за да запазят независимостта си. А после когато Рим завладява Дакия, бягат и още по на север. Много македонски (трако-македонски) племена правят същото, още през 2 век преди новата ера, генералите и войниците на Персей след поражението от Рим, се оттеглят на север.
Какво се случва през Ранното средновековие? На Балканите се заселват славяни (т.е. северни траки) и прабългари (трако-скити). Славяни се заселват повече в земите на днешна Македония и Гърция, и на днешните Западни Балкани, дори повече отколкото на територията на днешна България. В този смисъл Сърбия, Хърватия, Босна, Словения, са в по-голямата си част славянски държави, въпреки достатъчното наличие на старо илирийско (тракийско) население... Може да се каже, че македонците, освен че са основно представители на старото антично население, са дори малко повече славяни и от нас, българите...
Българите сме също представители основно на старото антично население. А това е все същото трако-илирийско, древнобалканско население.
Причини за конфликт и разделение между българи и македонци няма. Има само исторически и политически недоразумения, които трябва да бъдат изправени...

1 февруари 2018 г.

Прародина - Балканите

Във връзка с произхода на българите, в последните месеци се наблюдава една интересна тенденция. Преди години различните теории и хипотези за произхода на българите бяха като отделни вектори, сочещи в различни посоки, независими едни от други. Един от тези вектори сочеше към Централна Азия и Монголия, друг сочеше към Кавказ, северен и южен, трети Иран и Средна Азия, четвърти към Финландия, пети към Ирландия и т.н.
Сега всички тези вектори започват да се обединяват и да образуват нещо като кръг около Балканите. Този кръг е все още доста широк и неясен, но с всяка нова информация по въпроса, с всеки нов артефакт, започва все повече и повече да се стеснява около Балканите.
Етногенезисът на един народ (в случая на нашия народ) е процес извършен в по-близко или по-далечно до нас историческо време, на определен ареал. Точно в това е разликата между "автохтонното" разбиране и "мигрантското" разбиране за произхода. Очевидно е, че ако под "автохтонно" разбираме, че българите произлизаме едва ли не от някакъв отделен, местен човешки вид, то това е абсурдно и не може да бъде вярно. Хората са мигрирали, разселвали са се от появата си като съвременен вид преди няколко стотин хиляди години. Но ние българите сме произлезли, оформили сме се като специфичен профил на населението, тук на тази земя, на Балканите и около Черно море още в хилядолетията преди новата ера, а не едва преди около 1300 години. Това е смисъла на "автохтонността", а не че хората не са дошли на Балканите от някъде, някога..
Постигането на консенсус, че именно тук на Балканите (Черноморието), а не някъде другаде, е нашата прародина е въпрос на време.