9 декември 2017 г.

Концепция за управление и развитие на ОИ "Старинен Пловдив" (2018-2021)

КОНЦЕПЦИЯ
За управление и развитие на ОИ „Старинен Пловдив” –
Пловдив (2018-2021)

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Като обект от национално и световно значение, Старият град в Пловдив заслужава подобаваща програма за развитие и управление.
Мястото, което комплекс Старинен Пловдив (АИР „Старинен Пловдив”) е заслужил през годините, не подлежи на съмнение и е вече утвърдено. Все пак новите условия на развитие в началото на 21 век изискват и нов подход към нашето материално и нематериално културно наследство. Тенденциите в световен мащаб вървят в посока към все по-голямо разрастване на туризма, популяризиране на познати и непознати доскоро дестинации, дигитализация и съответното навлизане на културното наследство в интернет пространството.
Същевременно и самото понятие за туризъм вече се развива и разглежда като съвкупност от дейности, свързани не само с посещението на дадено място и културен обект, но и като все по-цялостно съприкосновение с дадена култура, дадени традиции и наследство.
Целта на концепцията е да очертае основните насоки в развитието, управлението и финансирането на ОИ „Старинен Пловдив” за последващия период от 4 години. Концепцията е съобразена с разбирането, че ОИ „Старинен Пловдив” представлява не само съвкупност от музеи, от движими и недвижими културни ценности, но и значим човешки потенциал, база за научно и културно развитие, както и съответен финансов ресурс. Устойчивото развитие на общинския институт, цялостното използване на неговите възможности и далновидното управление, ще позволи културното наследството да бъде използвано от настоящите поколения и да бъде предадено на бъдещите, в цялата си красота, автентичност и функционалност.

II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО, МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И ДЕЙНОСТТА НА ОИ «СТАРИНЕН ПЛОВДИВ»

ОИ „Старинен Пловдив”осъществява управленски функции върху част от общинската и държавна собственост на територията на АИР „Старинен Пловдив”. Под прякото управление на общинския институт са известните къщи-музеи като Балабановата къща, Къща „Хиндилян”, Къща „Недкович”, Галерия „Златю Бояджиев”, Къща „Ламартин”, Старинна аптека „Хипократ”, Къща „Верен Стамболян”, обновената къща „Клианти”, Антовата къща и други, както и културно-исторически обекти Римски Одеон, Малка Базилика и други.
Дейността на ОИ „Старинен Пловдив”, според приетия от Общинския съвет правилник, се изразява в популяризиране на българското духовно и културно-историческо наследство, организиране и осъществяване на културни дейности и прояви, участие в изготвянето на стратегии за опазване на културното наследство на територията на общината, както и координиране на мероприятия по благоустройство, инфраструктура, художествено и улично осветление, озеленяване, чистота, на АИР „Старинен Пловдив“.
Общинският институт има възможност да извършва и стопанска дейност, в областта на производство и разпространение на сувенирни материали, възраждане на местни занаяти и традиции, организиране и осъществяване на културни дейности и прояви, отдаване под наем и др.
Решението за създаване на ОИ „Старинен Пловдив” е взето от Общинския съвет, през 2004, в резултат на сливане на Сдружение „Старинен Пловдив” и Общински институт за музейни дейности. ОИ се явява и правоприемник на 60 годишната дейност и опит в управлението на Резерват „Старинен Пловдив”. Все още обаче съществуват въпроси свързани с уточняване статута и границите на АИР „Старинен Пловдив”, като това затруднява изготвянето на План за опазване и управление на територията на Резервата.
Основната дейност по консервацията и реставрацията на АИР „Старинен Пловдив” през годините, е финансирана основно от държавата и Община Пловдив, като през последните две десетилетия се наблюдава положителен опит в усвояването на средства по различни международни програми, свързани със запазване и експониране на културното наследство. Това са средства отпуснати от Японския попечителски фонд за паметници на културата към ЮНЕСКО, научният контрол по който се осъществява от съвместна българо-японска група на ИКОМОС, Финансовия механизъм на ЕИП, Норвежкия финансов механизъм, по който бяха финансирани различни обекти в град Пловдив, кипърска фондация „Левентис” и др. Все още има какво да се желае по усвояването на Структурните фондове към Европейския съюз, според съответните оперативни програми.
Има какво да се желае и по отношение на координацията на различни мероприятия, от най-различен характер, извършвани на територията на АИР „Старинен Пловдив”. Днешният обхват на АИР (ААР) включва територия от 35,28 ха с около 500 имота, над 70% от които са частна собственост. В съответствие с Правилника за дейността на ОИ „Старинен Пловдив” институтът би могъл да извършва координираща роля между Общината, държавните органи, частните юридически лица и гражданите, в интерес на по доброто развитие, управление и благоустрояване на Резервата.
Належащ е и въпросът по отношение на дигитализацията (цифровизацията) на материалното и нематериалното културното наследство, което би помогнало за развитие на туризма, но също така улеснява и научната и научно-популяризаторскта дейност. Наложително е и въвеждането на онлайн продажба на билети и на други услуги извършвани по електронен път.

III. ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ” КАТО КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

Развитието на ОИ «Старинен Пловдив» именно като културен институт е едно сериозно предизвикателство, по което има още много какво да се направи. Това развитие е свързано с продължаване на започнатите и стартирането на нови културни и образователни програми, по възможност самофинансиращи се.
От своя страна, това е свързано с активизиране на научната и научно-популяризаторската дейност, извършвана от Общинския Институт. При възможност стартиране и на издателска дейност, свързана с издаването на албуми, каталози, изследвания и проучвания на културното наследство, сборници от участия в конференции и др. При невъзможност за издателска дейност, оформяне на съответен електронен бюлетин.
Създаване на научни групи, към който могат да бъдат привлечени и външни специалисти. Наред с това, желателно е и създаването на доброволческа група, към ОИ, която да участва в изследване и популяризиране на културното наследство на град Пловдив.
Създаване на възможности за повишаване квалификацията на служителите на Общинския институт. Тя се изразява в обучение по различни дисциплини и специалности, чуждоезиково обучение, компютърна грамотност и други. Стимулиране на участието в международни проекти и програми; включване в международни изследователски инициативи, засилване обмяната на опит свързана с гостуването на чуждестранни специалисти и реципрочното гостуване на специалисти от ОИ в съответните държави.
Осъществяване на трайна и взаимнополезна връзка с висшите училища, научните институти на територията на град Пловдив и извън него.
Общинският институт трябва да бъде фактор и при популяризиране на нематериалното наследство на България, Тракия и град Пловдив – история, фолклор, занаяти, кухня, местни традиции, предания и други. Откриването на «Улица на занаятите», преди няколко години, традиционното вече събитие «Дефиле на младото вино», участието в «Нощта на музеите и галериите» са особено позитивни действия в тази посока, които трябва да бъдат разширени.
Важна част от дейността на ОИ «Старинен Пловдив» се състои в активното включване на гражданите в културния живот на град Пловдив и ежедневният им достъп им до културното наследство. Крайната цел е общото подобряване на качеството на живот, както на гражданите, така и на гостите на града.

IV. РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ” В УНИСОН С ТЕНДЕНЦИИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ НА МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО НИВО

Традициите в областта на културното наследство на държавите от Европейския съюз, чийто член е България, изискват по-качествени услуги и по-атрактивен музеен продукт. През последните десетилетия културният туризъм и туризмът въобще, се разглежда като една взаимообвързана система, в която музеите, галериите и археологическите обекти са само една част от цялостното събитие и преживяване. Всички тези елементи, който оформят туризма, като продукт, са важни и взаимосвързани. Това са инфраструктурата, хотелската база, музеи, галерии, археологически обекти, заведения и ресторанти, атракциони, клубове и места за забавление, уъркшопове, магазини за сувенири, места за отдих и спорт и т.н. и т.н. В този смисъл е невъзможно и трудно постижимо, развитието на едни елементи от системата да изпреварват драстично останалите. За постигане на качествен продукт е необходимо цялостно качествено развитие на всички елементи от въпросната система. Едно устойчивото развитие се определя от икономическото развитие, социалното равновесие и опазването на околната среда. Устойчивото развитие на културното наследство, предполага една благоразумна и умерена политика на управление.
Съвременното международно утвърдено разбиране за музей, е като за една постоянна институция с идеална цел, в служба на обществото и неговото развитие, отворена за публика, която придобива, съхранява, популяризира и експонира, с изследователска и образователна цел, както и за естетическа наслада. При управлението на ОИ «Старинен Пловдив», трябва да се имат предвид тези условия, както и съществуващите традиции в развитието на АИР (ААР) «Старинен Пловдив» през десетилетията.
Във връзка с предстоящето домакинство на Пловдив като Европейска културна столица през 2019 е не само желателно, но и наложително, ОИ «Старинен Пловдив» заедно с местната власт, университетите, културните оператори, частния и доброволческия сектор, медиите и гражданите да се обединят в постигането на общите цели, които да изведат успешното домакинство на Пловдив като град-домакин на тази мащабна културна проява.


V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ, ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ В УПРАВЛЕНИЕТО, ФИНАНСИРАНЕТО, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ”, ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕТО МУ

АИР (ААР) „Старинен Пловдив” притежава своята уникална история и характер. Въпреки превратностите на времето, Резерватът е запазил своята жизненост и днес е предпочитано място за живот, провеждане на културни събития и туризъм. Необходим е един устойчив подход към управлението на Резервата, който да балансира консервацията на историческата среда и същевременно да запази неговата специфика, като едновременно място за живеене, място за култура и туризъм.
Основната роля, на ръководството и представителите на ОИ „Старинен Пловдив”, е доброто стопанисване и управление на предоставената им част от общинската и държавна собственост, на територията на Резервата. При добро желание, те биха могли да заемат и една координираща роля между интересите на държавата, общината, живеещите в Резервата, представителите на бизнеса, и всички заинтересовани лица, по въпросите за развитието и бъдещето на АИР (ААР) „Старинен Пловдив”.
ОИ „Старинен Пловдив” е самостоятелно юридическо лице по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата. Общинският културен институт е на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. ОИ „Старинен Пловдив” се финансира и от собствени приходи от стопанска дейност, от средства, получени от проекти по международни и национални програми, дарения и други. За добро или за лошо, една основна част от собствените приходи днес се формират от отдаване под наем на стопанисваните сгради за различни събития – срещи, конференции, събития, сватби, кръщенета, фотосесии и т.н. За повишаване на собствените приходи, трябва да се работи все повече в посока към разпространение и продажба на собствени сувенири, каталози, албуми, и други материали, както и в посока към организиране на собствени културни и благотворителни събития.
За повишаване на собствените приходи са възможно още редица дейности, като например създаването на Ретро студио, на собствено (ретро) кафене, обзавеждане и стопанисване на собствена къща за гости и т.н. Взаимстването на някои европейски и северноамерикански модели в управлението на подобен вид собственост е също добра възможност. Такова е например спонсорството, срещу определена годишна сума (над 100 лева), което да дава възможност на спонсора за безплатно многократно посещение на всички музеи, стопанисвани от ОИ „Старинен Пловдив”.
Воденето на подробна статистика за посетителите (възраст, образование, социално положение) би осигурило обратна връзка, която да информира за очакванията на посетителите и да помогне за подобряването на предлагания музеен продукт. Създаването на електронен каталог и онлайн магазин от една страна и въвеждането на електронна продажба на билети от друга е също една от належащите задачи.
За доброто управление на ОИ „Старинен Пловдив” е необходима добра мотивация на служителите, създаване на позитивен работен климат и екипност в действията.


VI. ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА

Основните етапи по реализиране на концепцията са определени до голяма степен от предстоящите важни събития. В този смисъл концепцията се реализира в три етапа.
Първият е годината 2018, свързана с домакинството и председателството на Съвета на Европейския съюз от една страна и подготовката на Пловдив за град-домакин на инициативата Европейка столица на културата, от друга. В този смисъл са необходими спешни действия по най-важните задачи, свързани с електронния достъп до културното наследство, довършване на вече започнатите консервационни дейности, издаването на гидове, карти и ориентири, насочени към туристите, посетители на град Пловдив и в частност на резерват Старинен Пловдив. Необходими са и действия по подробното запознаване и приобщаване на гражданите на град Пловдив към инициативата Пловдив 2019. Запазване и развиване на започнатите, а при възможност стартиране и на нови културни инициативи.
Вторият етап е годината 2019, свързана с домакинството на инциативата Европейска столица на културата. В този етап е важно синхронизирането и добрата координация на предприетите от ОИ „Старинен Пловдив” действия, с всички действия предприети от Пловдивска голяма община, район Център и т.н. Необходима е добра координация и с останалите държавни структури (музей, галерии, експозиционни зали) подчинени на различните министерства. Развитие на собствените културни инициативи, започнати в предходния етап.
Трети етап са годините 2020-2021, свързани с използването на „инерцията” набрана от реализиране на проявата Пловдив 2019. Същността на подобни инициативи е именно трайното и устойчиво развитие на града в областта на инфраструктурата, културният туризъм, социалните процеси и т.н.

Дата : 15.11.2017 Подпис:


(А. Киряков)Няма коментари:

Публикуване на коментар